ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึี่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565

04 ส.ค. 65

                      วันที่ 4  สิงหาคม  2565   นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึี่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด