ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

04 ต.ค. 65

                        วันที่ 4  ตุลาคม  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด