ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล

27 ก.ย. 65

                        วันที่ 27  กันยายน  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล  ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด