ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

27 ก.ย. 65

                        วันที่ 27  กันยายน  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด