ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

07 ก.ย. 65

                        วันที่  7  กันยายน  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด  ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด