ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล เพื่อสรรหาประธานกรรมการและรองประธานประธานกรรมการ

08 เม.ย. 65

                           วันที่  8  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล เพื่อสรรหาประธานกรรมการและรองประธานประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด