ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองขาม

04 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน โดยมีนายทองดี ลาดไธสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม