ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 ก.พ. 64

                             เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแผนการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  โดยมีนายศุภกร  จิตรสม   ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม