ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน

26 เม.ย. 65

                           วันที่  26  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยมีนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล เป็นประธานคณะกรรมการฯ