ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 1/2565

20 ม.ค. 65

                    👉  วันที่  20  มกราคม  2565   นางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ชั้น 2