ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

06 ก.ค. 65

                         วันที่  6  กรกฎาคม  2565   นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565