ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565

31 พ.ค. 65

                        วันที่  31  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหนูนาบ้านบง  โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานที่ประชุม