ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด

10 มี.ค. 64

                       เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมชี้แจงหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (2561 – 2565)   ให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมแนวทางและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน โดยมีนางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานที่ประชุม