ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 6/2565

18 ต.ค. 65

                        วันที่  18  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 6 ราย  ได้แก่ รายนายจิรศักดิ์  ผ่องพรรณ์,  นายสหรัฐ  คิดค้า,  นายสมบูรณ์  ขวัญสุข,  นายวันชัย  บุราณรักษ์,  นายสมัย  ก้านทองหลาง  และนายสำอาง  หลงพิมาย  โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานที่ประชุม มีปลัดอำเภอชุมพวง ท้องถิ่นอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม