ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 5/2565

11 พ.ค. 65

                        วันที่  11  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จำนวน 7 ราย  ได้แก่ รายนายบุญศรี  ใยสมพงษ์,  นายสมเกียรติ  ตากรวด,  นางแก่นจันทร์  สุมงคล,  นางพวงพยอม  บุญลาภ,  นายอภิสิทธิ์  วงเพ็ญ,  นายทวี  โพยนอก  และนางประทิน  ปฐวี  โดยนายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานที่ประชุม มีท้องถิ่นอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม