ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย

29 มี.ค. 64

                     วันที่  29  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2564  รวม  30  ราย   ประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  รวม  5  ราย  การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบลท่าลาด การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า