ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาร่างแผนการศึกษา (2561 – 2565)

25 มี.ค. 64

                     วันที่  25 มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อพิจารณาร่างแผนการศึกษา (2561 – 2565)  โดยมีนายกฤษณะ  สุมงคล  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม