ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

21 ก.ค. 65

                          วันที่  21  กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์