ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

12 มี.ค. 62

   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562            

              เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นพระวิทยากรให้ความรู้และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.และนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตตำบลท่าลาด จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของหลักธรรม คุณธรรมและคำสอนของพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง  ทำให้เกิดความสุข สงบทางจิตใจ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด