ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

05 ส.ค. 65

                 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

                  1) นิติกร  จำนวน  1  อัตรา
                  2) นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
                  3) นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
                  4) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา