ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

10 ก.พ. 65

                 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 12 ตำแหน่ง 16 อัตรา

                  1) นิติกร  จำนวน  1  อัตรา
                  2) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
                  3) นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
                  4) นักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
                  5) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
                  6) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
                  7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
                  8) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
                  9) นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
                  10)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
                  11)  นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                  12)  ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา