ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

08 ก.ย. 64

                  ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 10 ตำแหน่ง 14 อัตรา

                  1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
                  2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
                  3) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
                  4) นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
                  5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
                  6) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
                  7) นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
                  8) เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
                  9) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                  10) ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา