ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

21 ก.ค. 65

📢📢 เรียนผู้สูงอายุตำบลท่าลาด ทุกท่าน 📣📣
ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2565  อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
             • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565   จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือน เม.ย.- ก.ค. 2565 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)
             • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค. 2565
             • งวดที่ 3 จ่ายวันที่ 19 ก.ย. 2565
              1. อายุ 60 – 69 ปี  รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน
              2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน
              3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน
              4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน
ซึ่งตอนนี้เงินได้เข้าบัญชีผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ที่รับเงินสด หรือผู้ที่เสียชีวิตและมีสิทธิได้รับเงิน อบต.ท่าลาด ต้องรอแนวทางแจ้งจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้
#หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ…
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
☎ โทร 044-002113 ต่อ 16 หรือ 081-2612443 (นางสาวกนกทิพย์   สิทธิวงศ์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)