ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓)

16 ส.ค. 64