ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการเสริมดินคันคูหนองตะไกล้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑)

31 พ.ค. 64