ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (ขับรถ EMS) เพื่อปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.ท่าลาด

08 ก.พ. 65