ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้าเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเพื่อปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต. ท่าลาด

12 ม.ค. 65