ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบครึ่งปีแรก รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

13 ต.ค. 63