ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก และระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 2

24 ม.ค. 65