ประกาศ เรื่อง รับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

18 ธ.ค. 63