ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ เส้นข้างวัดบ้านหนองขามไปที่ทำเล

23 ธ.ค. 63