ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 จากถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 จากถนนลาดยางไปสามแยกรอบหมู่บ้าน

10 พ.ค. 65