ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

19 ส.ค. 64