ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตอนบนจากนานายทองจันทร์ ปัจจัยเก ไปนานายสำลี แหลมไธสง ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.พ. 66