ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองม่วง-บ้านโคกพะงาด บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 65