ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายน้ำล้น สาธารณประโยชน์ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ส.ค. 64