ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมดินคันคูหนองตะไกล้ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิ.ย. 64