ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

14 ก.พ. 65