ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

02 ส.ค. 64