ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

17 มิ.ย. 64