ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเล็ก ๒ ประตู

03 ธ.ค. 63