ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์และรายละเอียดการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10 ทางทิศใต้สระประปา

20 ก.พ. 66