ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตอนบนจากนานายทองจันทร์ ปัจจัยเก ไปนานายสำลี แหลมไธสง

17 ม.ค. 66