ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 ต่อจากแอสฟัสท์เดิมไปทางคุ้มหนองรู

20 พ.ค. 65