ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11 จากดรงเรียนห้วยบงวิทยาไปวัดป่าศรีมณีธรรม

20 พ.ค. 65