ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงกรซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัสท์คอนกรีตบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 เส้นหน้า กศน.ตำบลท่าลาด

10 พ.ค. 65