ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลัเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากสวนนายเเขกไปห้วยเดื่อ

10 พ.ค. 65