ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวเข้าสระคูเกต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7

10 พ.ค. 65