ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17 จำนวน 2 ช่วง

10 พ.ค. 65