ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 เส้นไปบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

16 ธ.ค. 65